Child Care and Early Learning Licensing Guidebook

February 28, 2020
Teacher sitting at table with group of young students

Child Care and Early Learning Licensing Guidebook – New Sections Now Available

We are pleased to announce that the Department of Children, Youth & Families (DCYF) Licensing Division has released the first two sections of the Child Care and Early Learning Licensing Guidebook!

The Child Care and Early Learning Licensing Guidebook is designed to support early learning programs and licensors with successful implementation of licensing standards. It contains information that will help early learning professionals understand the reasoning behind key licensing standards, provide data, resources, examples of compliance and early learning provider testimonials. 

Along with a brief introduction, the two sections included in this first phase are:

  • Child Outcomes
  • Family Engagement and Partnerships

You can find the Child Care and Early Learning Licensing Guidebook on the Become a Licensed Child Care & Early Learning Provider page of the DCYF website as well as the DCYF Publications Library

The new Child Care and Early Learning Licensing Guidebook replaces the former Family Home Child Care Licensing Guide and Child Care Center Licensing Guidebook. It is another DCYF resource to support child care and early learning programs with understanding the Foundational Quality Standards (Chapter 110-300 WAC) that went into effect on Aug. 1, 2019.

As illustrated in the diagram below, the Child Care and Early Learning Licensing Guidebook will continue to be rolled out in phases throughout 2020. DCYF will notify child care and early learning programs through GovDelivery emails, on our website and social media as each phase is released.  

If you have questions, please contact best4kids@dcyf.wa.gov.


Buug-hagaha Liisan Siinta Daryeelka Ilmaha iyo Waxbarashada Hore - Qaybo Cusub Ayaa Hadda Jira

Waxaannu ku faraxsannahay in Qaybta Liisan Bixinta Waaxda Carruurta, Dhallinyarada & Qoysaska (Department of Children, Youth & Families, DCYF) ay sii daysay labadii qaybood ee ugu horreeyey ee Buug-hagaha Liisan Siinta Daryeelka Ilmaha iyo Waxbarashada Hore!

Buug-hagaha Liisan Siinta Daryeelka Ilmaha iyo Waxbarashada Hore waxa loogu talogalay inuu ka taageero barnaamijyada iyo liisan-bixiyayaasha waxbarashada hore inay si meelmar ah u hirgeliyaan heerarka liisan bixinta. Waxaa ku jira macluumaadka kaa caawinaya waxbarashada hore ee fahanka xirfadlaha ee sababta ka danbeysa heerarka liisanka, macluumaadka bixinta, khayraadka, tusaalayaasha u hogaansanka iyo bixinta bayaanaha waxbarashada hore. 

Marka laga tago hordhac kooban, labada qaybood ee kujira marxaladdan koowaad waa:

  • Natiijooyinka Carruurta
  • Kaqaybgalka iyo Iskaashiga Qoyska

Waxaad ka heli kartaa Buug-hagaha Daryeelka Ilmaha iyo Waxbarashada Hore ee Liisan Siinta bogga Noqo Bixiye Daryeelka Ilmaha & Waxbarashada Hore oo Liisan Haysta ee websaytka DCYF iyo sidoo kale Maktabadda Waxyaalaha Daabacan ee DCYF

Buuga-hagaha cusub ee Daryeelka Ilmaha iyo Waxbarashada Hore ee Liisanka La Siinayo oo badalaysa Hagaha Ruqsad-bixinta daryeelka Ilmaha Guriga Qoyska iyo Buug-hagaha Xarunta Daryeelka Ilmaha Liisanka Lasiinayo ee hore. Waa khayraad DCYF oo kale si looga taageero barnaamijyada daryeelka ilmaha iyo waxbarashada hore fahamka Heerarka Tayada Aasaaseed (Cutubka 110-300 WAC) oo dhaqangalay 1 Agoosto, 2019.

Sida lagu sheegey shaxda hoose, Buug-hagaha Daryeelka Ilmaha iyo Waxbarashada Hore ee Liisan Siinta waxa uu sii wadi doonaa in lagu soo bandhigo marxalado cusub 2020 oo dhan. DCYF waxay ogaysiin doontaa barnaamijyada daryeelka ilmaha iyo waxbarashada hore iyadoo u marinaysa iimeelada GovDelivery, websaytkeena iyo warbaahinta bulshada markii marxalad kasta oodda laga qaado.  

Haddii aad su'aalo qabto, fadlan la xiriir best4kids@dcyf.wa.gov.


Guía de Licencias de Cuidado Infantil y Aprendizaje Temprano (Child Care and Early Learning Licensing Guidebook) - Nuevas secciones disponibles

Nos complace anunciar que la División de Licencias del Department of Children, Youth & Families (DCYF), ¡ha publicado las primeras dos secciones de la Guía de Licencias de Cuidado Infantil y Aprendizaje Temprano (Child Care and Early Learning Licensing Guidebook)!

La Guía de Licencias de Cuidado Infantil y Aprendizaje Temprano (Child Care and Early Learning Licensing Guidebook) está diseñada para apoyar los programas de aprendizaje temprano y licenciatarios con la implementación exitosa de estándares de licenciamiento. Esta contiene información que ayudará a los profesionales del aprendizaje temprano a entender el razonamiento detrás de las normas clave de licenciamiento, proporcionar datos, recursos, ejemplos de cumplimiento y testimonios de proveedores de aprendizaje temprano. 

Además de una breve introducción, las dos secciones incluidas en esta primera fase son:

  • Resultados de los niños
  • Participación y colaboración de la familia

Puede encontrar la Guía de Licencias de Cuidado Infantil y Aprendizaje Temprano (Child Care and Early Learning Licensing Guidebook) en la página Conviértase en un Proveedor Licenciado de Cuidado Infantil y Aprendizaje temprano (Become a Licensed Child Care & Early Learning Provider) del sitio web del DCYF, así como en la Biblioteca de Publicaciones del DCYF

La nueva Guía de Licencias de Cuidado Infantil y Aprendizaje Temprano (Child Care and Early Learning Licensing Guidebook) reemplaza a la Guía de Licencias de Cuidado Infantil en Hogares Familiares anterior y la Guía de Licencias de Centros de Cuidado Infantil. Es otro recurso del DCYF para apoyar el cuidado infantil y los programas de aprendizaje temprano con conocimiento de los Estándares de Calidad Fundamentales (Capítulo 110-300 del Código Administrativo de Washington [Washington Administrative Code, WAC]) que entraron en vigor el 1.° de agosto de 2019.

Como se ilustra en el siguiente diagrama, la Guía de Licencias de Cuidado Infantil y Aprendizaje Temprano (Child Care and Early Learning Licensing Guidebook) se continuará implementando en varias fases a lo largo del 2020. El DCYF notificará a los programas de cuidado infantil y de aprendizaje temprano a través de los correos electrónicos de GovDelivery, en nuestro sitio web y en medios sociales a medida que se publique cada fase.  

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con best4kids@dcyf.wa.gov.